Löderup Strandbads Villaägareförening

Löderup Strandbads Villaägareförening

Årsmöte

ÅrsmöteSkapad av Anders L 2019-06-25 14:28

Vi kallar till årsmöte lördagen den 6 juli 2019

Löderup Strandbads Restaurang

kl. 09.00

Dagordning:

1.

Val av ordförande att leda mötet.

2.

Val av mötessekreterare samt två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Föredragning av röstlängden.

4.

Frågan om årsmötet är behörigt utlyst.

5.

Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse.

6.

Beslut angående förefintligt överskott eller täckning av eventuell förlust.

7.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

8.

Val av styrelse enligt stadgar antagna på årsmötet 1997.

9.

Val av revisorer jämte en suppleant.

10.

Val av valberedning.

11.

Fastställande av årsavgift.

12.

Fastställande av arvode/kostnadsersättning till styrelsen och valberedning.

13.

Behandling av till sammanträdet hänskjutna frågor:

Inga motioner inkomna.

14.

Övriga frågor.

Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning anslås på föreningens anslagstavlor två veckor före årsmötet.

Välkommen!

Styrelsen  • Kommentarer(0)//www.villaagareforeningen.se/#post33