Löderup Strandbads Villaägareförening

Löderup Strandbads Villaägareförening

Kallelse till årsmötet 2013

ÅrsmöteSkapad av Charlotte Sörensen 2013-07-02 18:32

Vi kallar till årsmöte lördagen den 6 juli 2013 på Löderup Strandbads Hotell ca kl.10.00, direkt efter Löderup Strandbads Samfällighetsförenings årsmöte.

Dagordning:

1. Val av ordförande att leda mötet

2. Val av mötessekreterare samt två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet

3. Föredragning av röstlängden

4. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst

5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

6. Beslut angående förefintligt överskott eller täckning av eventuell förlust

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning

8. Val av styrelse enligt stadgar antagna på årsmötet 1997

9. Val av revisorer jämte en suppleant

10. Val av valberedning

11. Fastställande av årsavgift

12. Fastställande av arvode/kostnadsersättning till styrelse och valberedning

13. Erosionen

14. Hemsidan och information via e-mail

15. Behandling av till sammanträdet hänskjutna frågor

16. Övriga frågor

Förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning anslås på föreningens anslagstavlor två veckor före årsmötet.

Välkommen!

Styrelsen

  • Kommentarer(0)